"JAIN STOTRA"

1. Namokar Mantra
2. Bhaktamar Stotra
3. Twelve Bhavnas
1.Namokar Mantra
Namokar Mahamantra
TranslationNamo Arihantanam
I bow in reverence to Arihants
Namo Siddhanam
I bow in reverence to Siddhas
Namo Ayariyanam
I bow in reverence to Acharyas
Namo Uvajjhayanam
I bow in reverence to Upadhyayas
Namo Loye Savva Sahunam
I bow in reverence to all Sadhus
Eso Panch Namoyaro
This five-fold salutation
Savva Pavappanasano
Destroys all sins
Mangalanam Cha Savvesim
And amongst all auspicious things
Padhamam Havai Mangalam
Is the most auspicious one


2.Bhaktamar Stotra
Bhaktamar Stotra 1-4 Translation Stotra 1-4
Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana - mudyotakam dalita-papa-tamovitanam | samyak pranamya jina padayugam yugada- valambanam bhavajale patatam jananam || 1||

Yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha- d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih| stotrairjagattritaya chitta-harairudaraih stoshye kilahamapi tam prathamam jinendram || 2||

Buddhya vinaapi vibudharchita padapitha stotum samudyata matirvigatatrapoaham | balam vihaya jalasansthitamindu bimba - Manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

vaktum gunan gunasamudra shashankkantan kaste kshamah suragurupratimoapi buddhya | kalpanta - kal - pavanoddhata - nakrachakram ko va taritumalamambunidhim bhujabhyam || 4 ||
Bhaktamar Stotra 5-8 Translation Stotra 5-8
Soaham tathapi tava bhakti vashanmunisha kartum stavam vigatashaktirapi pravrittah | prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendram nabhyeti kim nijashishoh paripalanartham || 5 ||

Alpashrutam shrutavatam parihasadham tvad bhaktireva mukharikurute balanmam | yatkokilah kila madhau madhuram virauti tachcharuchuta - kalikanikaraikahetu || 6||

Tvatsanstavena bhavasantati - sannibaddham papam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam | akranta - lokamalinilamasheshamashu suryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram || 7||

Matveti nath! tav sanstavanam mayeda - marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat | cheto harishyati satam nalinidaleshu muktaphala - dyutimupaiti nanudabinduh || 8 ||
Bhaktamar Stotra 9-12 Translation Stotra 9-12
Astam tava stavanamastasamasta - dosham tvatsankathaapi jagatam duritani hanti | dure sahastrakiranah kurute prabhaiva padmakareshu jalajani vikashabhanji || 9||

Natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va bhutyashritam ya iha natmasamam karoti || 10 ||

Drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam nanyatra toshamupayati janasya chakshuh | pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet || 11 ||

Yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavam nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta| tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam yatte samanamaparam na hi rupamasti || 12 ||
Bhaktamar Stotra 13-16 Translation Stotra 13-16
Vaktram kva te suranaroraganetrahari nihshesha - nirjita-jagat tritayopamanam | bimbam kalanka-malinam kva nishakarasya yad vasare bhavati pandupalashakalpam || 13 ||

Sampurnamannala - shashankakalakalap shubhra gunastribhuvanam tava langhayanti | ye sanshritas -trijagadishvara nathamekam kastan -nivarayati sancharato yatheshtam || 14 ||

Chitram kimatra yadi te tridashanganabhir - nitam managapi mano na vikara - margam | kalpantakalamaruta chalitachalena kim mandaradrishikhiram chalitam kadachit || 15 ||

Nirdhumavartipavarjita - tailapurah kritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi | gamyo na jatu marutam chalitachalanam dipoaparastvamasi nath jagatprakashah || 16 ||
Bhaktamar Stotra 17-20 Translation Stotra 17-20
Nastam kadachidupayasi na rahugamyah spashtikaroshi sahasa yugapajjaganti | nambhodharodara - niruddhamahaprabhavah suryatishayimahimasi munindra! loke || 17 ||

Nityodayam dalitamohamahandhakaram gamyam na rahuvadanasya na varidanam | vibhrajate tava mukhabjamanalpa kanti vidyotayajjagadapurva - shashankabimbam || 18 ||

Kim sharvarishu shashinaahni vivasvata va yushmanmukhendu - daliteshu tamassu natha nishmanna shalivanashalini jiva loke karyam kiyajjaladharair - jalabhara namraih || 19 ||

Gyanam yatha tvayi vibhati kritavakasham naivam tatha hariharadishu nayakeshu tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvam naivam tu kacha - shakale kiranakuleapi || 20 ||
Bhaktamar Stotra 21-24 Translation Stotra 21-24
Manye varam hari-haradaya eva drishta drishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti | kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyah kashchinmano harati natha! bhavantareapi || 21 ||

Strinam shatani shatasho janayanti putran nanya sutam tvadupamam janani prasuta| sarva disho dadhati bhani sahastrarashmim prachyeva dig janayati sphuradanshujalam || 22 ||

Tvamamananti munayah paramam pumansa- madityavarnamamalam tamasah parastat | tvameva samyagupalabhya jayanti mrityum nanyah shivah shivapadasya munindra! panthah || 23 ||

Tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyam brahmanamishvaramanantamanangaketum yogishvaram viditayogamanekamekam gyanasvarupamamalam pravadanti santah || 24 ||
Bhaktamar Stotra 25-28 Translation Stotra 25-28
Buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat , tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat | dhataasi dhira ! shivamarga-vidhervidhanat , vyaktam tvameva bhagavan ! purushottamoasi || 25 ||

Tubhyam namastribhuvanartiharaya natha | tubhyam namah kshititalamalabhushanaya | tubhyam namastrijagatah parameshvaraya, tubhyam namo jina ! bhavodadhi shoshanaya || 26 ||
Ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais - tvam sanshrito niravakashataya munisha! doshairupatta vividhashraya jatagarvaih, svapnantareapi na kadachidapikshitoasi || 27 ||

Uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha- mabhati rupamamalam bhavato nitantam | spashtollasatkiranamasta-tamovitanam bimbam raveriva payodhara parshvavarti || 28 ||
Bhaktamar Stotra 29-32 Translation Stotra 29-32
Simhasane manimayukhashikhavichitre, vibhrajate tava vapuh kanakavadatam | bimbam viyadvilasadanshulata - vitanam, tungodayadri - shirasiva sahastrarashmeh || 29 ||

Kundavadata - chalachamara - charushobham, vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam | udyachchhashanka - shuchinirjhara - varidhara-, muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham || 30 ||

Chhatratrayam tava vibhati shashankakanta- muchchaih sthitam sthagita bhanukara - pratapam | muktaphala - prakarajala - vivriddhashobham, prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam || 31 ||

Gambhirataravapurita - digvibhagas - trailokyaloka - shubhasangama bhutidakshah | saddharmarajajayaghoshana - ghoshakah san , khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi || 32 ||
Bhaktamar Stotra 33-36 Translation Stotra 33-36
Mandara - sundaranameru - suparijata santanakadikusumotkara-vrishtiruddha | gandhodabindu - shubhamanda - marutprapata, divya divah patati te vachasam tatirva || 33 ||

Shumbhatprabhavalaya - bhurivibha vibhoste, lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti | prodyad -divakara - nirantara bhurisankhya diptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam || 34 ||

Svargapavargagamamarga - vimarganeshtah, saddharmatatvakathanaika - patustrilokyah | divyadhvanirbhavati te vishadarthasatva bhashasvabhava - parinamagunaih prayojyah || 35 ||

Unnidrahema - navapankaja - punjakanti, paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau | padau padani tava yatra jinendra ! dhattah padmani tatra vibudhah parikalpayanti || 36 ||
Bhaktamar Stotra 37-40 Translation Stotra 37-40
Ittham yatha tava vibhutirabhujjinendra, dharmopadeshanavidhau na tatha parasya | yadrik prabha dinakritah prahatandhakara, tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi | 37 ||

Shchyotanmadavilavilola-kapolamula mattabhramad -bhramaranada - vivriddhakopam | airavatabhamibhamuddhatamapatantan drisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam || 38 ||

Bhinnebha - kumbha - galadujjavala - shonitakta, muktaphala prakara - bhushita bhumibhagah | baddhakramah kramagatam harinadhipoapi, nakramati kramayugachalasanshritam te || 39 ||

Kalpantakala - pavanoddhata - vahnikalpam, davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam | vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam, tvannamakirtanajalam shamayatyashesham || 40 ||
Bhaktamar Stotra 41-44 Translation Stotra 41-44
Raktekshanam samadakokila - kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam | akramati kramayugena nirastashankas - tvannama nagadamani hridi yasya punsah || 41 ||

Valgatturanga gajagarjita - bhimanada- majau balam balavatamapi bhupatinam ! udyaddivakara mayukha - shikhapaviddham, tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti || 42 ||

Kuntagrabhinnagaja - shonitavarivaha vegavatara - taranaturayodha - bhime | yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas - tvatpada pankajavanashrayino labhante || 43 ||

Ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra- pathina pithabhayadolbanavadavagnau rangattaranga - shikharasthita - yanapatras - trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti || 44 ||
Bhaktamar Stotra 45-48 Translation Stotra 45-48
Ud bhutabhishanajalodara - bharabhugnah shochyam dashamupagatashchyutajivitashah | tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha, martya bhavanti makaradhvajatulyarupah || 45 ||

Apada - kanthamurushrrinkhala - veshtitanga, gadham brihannigadakotinighrishtajanghah | tvannamamantramanisham manujah smarantah, sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti || 46 ||

Mattadvipendra - mrigaraja - davanalahi sangrama - varidhi - mahodara-bandhanottham | tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva, yastavakam stavamimam matimanadhite || 47 ||

Stotrastrajam tava jinendra ! gunairnibaddham, bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam | dhatte jano ya iha kanthagatamajasram, tam manatungamavasha samupaiti lakshmih || 48 ||
3. Twelve Bhavnas

Jain religion puts a significant emphasis on the thought process of a human being. A person's behavior and his actions are the reflection of his internal thoughts, day in and day out. It is not the action but intention behind the action results in the accumulation of Karma.
One should be very careful about his thoughts, how he thinks, and the subject matter of his thought.
To make room for pure thoughts, and to drive out the evil ones, Jainism recommends to meditate the following twelve thoughts or Bhavnas.
The twelve Bhavnas described here are the subject matters of one's meditation, and how to occupy one's mind with useful, religious, beneficial, peaceful, harmless, spiritually advancing, Karma preventing thoughts. They cover a wide field of teachings of Jainism. They are designed to serve as aids to spiritual progress, produce detachment, and lead the aspirants from the realm of desire to the path of renunciation. They are reflections upon the fundamental facts of life, intended to develop purity of thought and sincerity in the practice of religion.
The reflections are also called Anuprekshas, longings, thoughts, aspirations, or Bhavnas.

The follwing 12 Bhavnas are:
1. Anitya Bhavna - Impermanence of the world
2. Asarana Bhavna - No one provides protection
3. Samsara Bhavna - No permanent relationship in universe
4. Ekatva Bhavna - Solitude of the soul
5. Anyatva Bhavna - Separateness
6. Asuci Bhavna - Impureness of the body
7. Asrava Bhavna - Influx of karma
8. Samvara Bhavna - Stoppage of influx of karma
9. Nirjara Bhavna - Shedding of karma
10. Loka Bhavna - Transitory of universe
11. Bodhi-durlabha - Unattainability of right faith,
Bhavna knowledge, and conduct
12. Dharma Bhavna - Unattainability of true preceptor, scriptures, and religion